Tra cứu thông tin dinh dưỡng
Quay lại Bản in Yahoo
Thứ tựNội dung  
 1Thông tin dinh dưỡng năm 2012
2Thông tin dinh dưỡng năm 2013
3Thông tin dinh dưỡng năm 2014 
4 Số liệu điều tra về Vi chất dinh dưỡng năm 2014 - 2015
5 Xu hướng giảm Suy dinh dưỡng ở bà mẹ và trẻ em năm 2000 - 2009
6 Báo cáo tóm tắt Điều tra đánh giá các Mục tiêu trẻ em và phụ nữ Việt Nam năm 2014
7 Diễn biến Suy dinh dưỡng cân nặng/ chiều cao theo vùng qua một số năm (1989 - 2004) 
8

Xu hướng thừa cân ở trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn quốc từ năm 1994 - 2004


9Tỷ lệ trẻ 6 - 36 tháng được uống vitamin A năm 2004 theo vùng
10Diễn biến Suy dinh dưỡng cân nặng/tuổi theo vùng qua một số năm (1989 - 2004)
11Diễn biến Suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi theo vùng qua một số năm (1989 - 2004)
12 Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 1999
14Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2000
15Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2001
17Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2002
19Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2003
20 Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2004
21Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2005
22Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2006
23Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2007
24Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2008
25Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2009
26 Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2010
27Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2011
28Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2012
29Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2013
30
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2014
31Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2015
31
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2016
32
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2017
 33
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2018
 34
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2019
 35
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2020
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2016
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2016
Số liệu thống kê Suy dinh dưỡng trẻ em theo các mức độ năm 2016
Cập nhật: 26/05/2023
Lượt xem: 4172
Lên trên